Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
untouched
/' n't t t/
Jump to user comments
tính từ
 • không sờ đến, không mó đến, không động đến, không suy suyển, còn nguyên
  • to leave the food untouched
   để đồ ăn còn nguyên không động tới
 • chưa đ động đến, chưa bàn đến; không đề cập đến
  • an untouched question
   một vấn đề chưa bàn đến
 • không xúc động, vô tình, l nh đạm
Related search result for "untouched"
Comments and discussion on the word "untouched"