Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
vent
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • gió
  • Vent du sud
   gió nam
  • Vent alizé
   gió mậu dịch
  • Vent d'avalanche
   gió do tuyết lở
  • Vent contraire
   gió ngược
  • Vent tourbillonnant
   gió xoáy
  • Vent cyclonique
   gió xoáy thuận
  • Vent anticyclonique
   gió xoáy nghịch
  • Vent anabatique
   gió thổi lên
  • Vent catabatique/vent descendant
   gió thổi xuống
  • Vent isallobarique
   gió đẳng biến áp
  • Vent orographique
   gió địa hình
  • Vent traversier/vent latéral
   gió bên sườn, gió ngang
  • Vent synoptique
   gió dự báo (thời tiết)
  • Vent dépressionnaire
   gió áp thấp
  • Vent ionosphérique
   gió tầng ion
  • Vent desséchant
   gió khô nóng
  • Vent contraire
   gió ngược
  • Vent fort/vent violent
   gió mạnh
  • Vent léger
   gió nhẹ
  • Vent de mer
   gió biển
  • Vent modéré
   gió vừa phải
  • Vent de mousson
   gió mùa
  • Vent à rafales
   gió giật, cuồng phong
  • Vent de tempête
   gió bão
  • Vent de sable
   gió cát
  • Vent frais
   gió mát
  • Vent du large
   gió biển khơi
  • Vent de foehn
   gió fơn
  • Flotter au vent
   phấp phới trước gió
 • hơi (trong bụng)
  • Lâcher un vent
   đánh rắm
 • phương
  • Les quatre vents
   bốn phương
 • luồng
  • Un vent d'optimisme
   một luồng lạc quan
 • chuyện hão, chuyện hư ảo
  • La vanité et l'orgueil ne sont que du vent
   kiêu căng và kiêu ngạo chỉ là chuyện hư ảo
 • lời hứa hão
  • Ce n'est que du vent
   chỉ là lời hứa hão
 • (săn bắn) mùi hơi (con thú)
 • (số nhiều, âm nhạc) kèn sáo (cũng instruments à vent)
  • aller comme le vent
   đi nhanh như gió
  • aller selon le vent
   giong buồm theo gió
  • autant en emporte le vent
   xem emporter
  • avoir bon vent
   thuận buồm xuôi gió
  • avoir vent de quelque chose
   phong thanh việc gì, nghe đồn việc gì
  • du vent!
   (thông tục) bước đi!
  • en plein vent
   giữa gió, lộng gió, giữa trời
  • Dormir en plein vent
   ngủ giữa trời
  • être dans le vent
   đúng hướng thời trang
  • être logé aux quatre vents
   ở nhà trống trải
  • être vent dessus, vent dedans
   (thân mật) say chếnh choáng
  • instruments à vent
   (âm nhạc) kèn sáo
  • le nez au vent
   ngẩng nhìn ngơ ngác
  • n'avoir ni vent ni nouvelle
   không tăm hơi gì, không tin tức gì
  • porter le nez au vent
   ngẩng đầu lên (ngựa)
  • prendre du vent
   hả đi, chua ra (rượu)
  • quel bon vent vous amène?
   ngọn gió nào đã đưa anh đến thế?
  • regarder de quel côté vient le vent
   tùy cơ mà xử sự
  • rose des vents
   xem rose
  • serrer le vent; pincer le vent
   (hàng hải) theo sát chiều gió
  • tourner à tout vent; tourner à tous les vents
   xem tourner
  • vendre du vent et de la fumée
   hứa hươu hứa vượn
Related search result for "vent"
Comments and discussion on the word "vent"