Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vent
/vent/
Jump to user comments
danh từ
 • lỗ, lỗ thông, lỗ thoát, lỗ thủng
  • the vent of a cask
   lỗ thông hơi của cái thùng
  • vents of a flute
   lỗ sáo
  • a vent through the dykes
   lỗ thoát qua đê
 • (địa lý,địa chất) miệng phun
  • the vent of a valcano
   miệng núi lửa
 • (động vật học) lỗ đít; huyệt
 • (kiến trúc) ống khói
  • the vent of a chimney
   ống khói lò sưởi
 • sự ngoi lên mặt nước để thở (rái cá...)
 • (nghĩa bóng) lối thoát, cách bộc lộ (để cho hả)
  • to give vent to one's anger
   trút nỗi giận dữ của mình
ngoại động từ
 • mở lỗ thông; làm cho thông hơi
  • to vent a barrel
   giùi lỗ thùng cho thông hơi
 • (nghĩa bóng) làm cho hả, trút
  • to vent one's hatred on the enemy
   trút căm thù vào đầu địch
nội động từ
 • (động vật học) ngoi lên để thở
  • the otter vents from time to time
   thỉnh thoảng con rái cá ngoi lên để thở
Related search result for "vent"
Comments and discussion on the word "vent"