Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
viseur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ống ngắm, bộ ngắm
  • Viseur à verre dépoli
   (nhiếp ảnh) bộ ngắm kính mờ
  • Viseur à foyer variable
   máy ngắm có tiêu điểm thay đổi được
  • Viseur gyroscopique
   máy ngắm kiểu con quay
  • Viseur à lentille divergente
   máy ngắm có thấu kính phân kỳ
  • Viseur universel
   máy ngắm toàn năng
  • Viseur de bombardement
   bộ ngắm oanh tạc
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) người nhắm bắn
  • Un bon viseur
   một người nhắm bắn giỏi
Related search result for "viseur"
Comments and discussion on the word "viseur"