Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
viser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ngắm, nhắm
  • Viser un oiseau
   nhắm con chim
 • nhằm, nhằm vào
  • Viser les honneurs
   nhằm vào danh vọng
  • Cette remarque vise tout le monde
   điều nhận xét đó nhằm mọi người
 • (thân mật) nhìn, ngó
  • Vise-moi cet homme
   anh hãy nhìn người kia kìa cho tôi
nội động từ
 • ngắm, nhắm
  • Viser au coeur
   ngắm vào tim (mà bắn)
 • nhằm vào, dòm ngó
  • Viser à la puissance
   nhằm vào quyền thế
ngoại động từ
 • ký xác nhận; thị thực
  • Faire viser son passeport
   xin thị thực hộ chiếu
 • (luật học, pháp lý) chiếu theo
  • Viser un article de la loi
   chiếu theo một điều luật
Related search result for "viser"
Comments and discussion on the word "viser"