Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
voler
Jump to user comments
nội động từ
 • bay
  • Animaux capables de voler
   động vật bay được
  • Pilote qui cesse de voler
   phi công thôi không bay nữa
  • Flèche qui vole
   tên bay
  • le vent fait voler la poussière
   gió làm bay bụi
 • chạy như bay
  • Ce cheval vole
   con ngựa này chạy như bay
  • Voler au secours de quelqu'un
   chạy như bay đi cứu ai
 • truyền nhanh
  • Cette nouvelle vole de bouche en bouche
   tin ấy truyền nhanh từ người này qua người khác
 • (văn học) thấm thoắt
  • Le temps vole
   thời gian thấm thoắt
  • on entendrait voler une mouche
   lặng như tờ
  • voler de ses propres ailes
   xem aile
  • vouloir voler avant d'avoir des ailes
   chưa vỡ bọng cứt đã đòi bay bổng
ngoại động từ
 • đuổi bắt (nói về chim săn)
  • Vautour volant un lièvre
   chim ưng đuổi bắt con thỏ
 • ăn trộm, ăn cắp
  • Voler une montre
   ăn cắp một đồng hồ
  • Voler un secret
   ăn cắp một bí mật
 • bóc lột
  • Marchand qui vole un acheteur
   người bán hàng bóc lột người mua
  • ne l'avoir pas volé
   (thân mật) đáng kiếp, đáng đời
  • qui vole un oeuf vole un boeuf
   ăn cắp quen thân; bé ăn trộm trứng, lớn ăn trộm gà
Related search result for "voler"
Comments and discussion on the word "voler"