Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
valeur
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • giá trị; phẩm giá; trị giá
  • Valeur d'un ouvrage
   giá trị một tác phẩm
  • Valeur d'échange
   giá trị trao đổi
  • Diminution de valeur
   sự giảm giá
  • Objet de valeur
   vật có giá trị, vật quý giá
  • Les valeurs morales
   những giá trị tinh thần
  • Valeur expressive d'un mot
   giá trị biểu cảm của một từ
  • La valeur d'une blanche est deux noires
   (âm nhạc) giá trị của một nốt trắng là hai nốt đen
  • Homme de valeur
   người có phẩm giá
  • Valeur numérique
   (toán học) số trị
  • Valeur préréglée
   giá trị chỉnh trước
  • Valeur absolue
   giá trị tuyệt đối
  • Valeur de seuil
   giá trị ngưỡng
  • Valeur approchée
   giá trị gần đúng
  • Valeur approchée par défaut
   giá trị gần đúng âm, giá trị gần đúng thiếu
  • Valeur approchée par excès
   giá trị gần đúng dương, giá trị gần đúng thừa
  • Valeur calculée
   giá trị tính toán
  • Valeur infinie
   giá trị vô tận
  • Valeur déterminée
   giá trị xác định
  • Valeur caractéristique
   giá trị đặc trưng
  • Valeur efficace
   giá trị hiệu dụng
  • Valeur équivalente
   giá trị tương đương
  • Valeur extrême
   cực trị
  • Valeur fixe
   giá trị cố định
  • Valeur imaginaire
   giá trị ảo
  • Valeur initiale
   giá trị ban đầu
  • Valeur instantanée
   giá trị tức thời
  • Valeur intermédiaire
   giá trị trung gian
  • Valeur inverse
   giá trị nghịch đảo
  • Valeur maximum
   giá trị cực đại
  • Valeur minimum
   giá trị cực tiểu
  • Valeur moyenne quadratique
   giá trị trung bình bình phương
  • Valeur nominale
   giá trị danh định
  • Valeur réduite
   giá trị rút gọn
  • Valeur de réglage
   giá trị điều chỉnh
  • Valeur vraie
   giá trị thực
  • Sans valeur
   vô giá trị
 • tầm quan trọng
  • Attacher de la valeur à quelque chose
   coi việc gì là (có tầm) quan trọng
 • (văn học) lòng dũng cảm
  • Soldat d'une rare valeur
   quân nhân có lòng dũng cảm hiếm có
 • (lượng) ước chừng
  • Ajouter la valeur d'un litre d'eau
   thêm vào ước chừng một lít nước
 • (hội họa) độ
 • (kinh tế) chứng khoán; phiếu cổ phần
  • mettre en valeur
   làm nổi bật lên
  • Mettre sa vertu en valeur
   làm nổi bật đức tính của ông ấy
  • Mettre une terre en valeur
   khai khẩn một thửa đất
  • Mettre un capital en valeur
   làm cho một vốn sinh lợi
Related words
Related search result for "valeur"
Comments and discussion on the word "valeur"