Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
voyage
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự đi xa, cuộc hành trình, cuộc đi, cuộc du lịch
  • Voyage à pied
   cuộc đi bộ
  • Voyage par mer
   cuộc đi tàu thủy
  • Sac de voyage
   túi du lịch
 • chuyến chở (người hoặc hàng)
  • Le chauffeur a fait deux voyages depuis le matin
   từ sáng người lái xe đã chở hai chuyến
  • bon voyage!
   xem bon
  • le grand voyage
   sự từ trần
  • les gens du voyage
   nghệ sĩ xiếc
Related search result for "voyage"
Comments and discussion on the word "voyage"