Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
vague
Jump to user comments
tính từ
 • lờ mờ, mập mờ, lơ mơ
  • Mot vague
   từ mập mờ
  • Idée vague
   ý kiến lờ mờ
  • Inquiétude vague
   mối lo ngại lơ mơ
 • lơ đãng
  • Air vague
   vẻ lơ đãng
 • mờ
  • Couleur vague
   màu mờ
 • không rõ, khó xác định
  • Douleur vague
   đau khó xác định
 • rộng, lùng thùng
  • Manteau vague
   áo khoác lùng thùng
  • nerf vague
   (y học) dây thần kinh phế vị
  • terrain vague
   đất bỏ không
  • endroit vague de la forêt
   chỗ quang trong rừng
danh từ giống đực
 • cái lơ mơ, cái mập mờ; tính lơ mơ, tính mập mờ
  • Avoir horreur du vague
   ghét cái mơ hồ
  • Le vague des passions
   tính lơ mơ của dục vọng
 • khoảng trống; khoảng không vô định
danh từ giống cái
 • sóng, làn sóng
  • Vague qui déferle sur les côtes
   sóng vỗ bờ biển
  • Vague d'accompagnement
   sóng theo tàu
  • Vague cambrée/vague stationnaire
   sóng dừng
  • Vague déferlente
   sóng vỗ
  • Vague de fond
   sóng đáy
  • Vague forcée
   sóng dồi
  • Vague frontale
   sóng phía trước
  • Vague moutonnante
   sóng nhấp nhô
  • Vague oblique
   sóng bên
  • Vague d'origine éolienne
   sóng do gió
  • Vague de recul
   sóng lùi
  • Vague de sillage
   sóng rẽ nước
  • Vague superficielle
   sóng mặt
  • Vague de translation
   sóng truyền, sóng chuyển
 • luồng, làn
  • Des vagues de gaz
   những luồng khí
  • Vague de cheveux
   làn tóc
 • đợt
  • Vague d'assaut
   đợt tấn công, đợt xung phong
  • Vague de chaleur
   đợt nóng
 • cào trộn hèm bia
Related search result for "vague"
Comments and discussion on the word "vague"