Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
vase
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • bình, lọ, chậu
  • Vase de porcelaine
   bình sứ
  • Vase d'accumulateur
   bình ắcquy
  • Vase clarificateur
   bình làm trong, bình để lắng
  • Vase d'extraction
   bình chiết
 • (kiến trúc) vành loe (đầu cột...)
 • (nông nghiệp) tràng (của một số hoa)
 • (nông nghiệp) hình lọ (cây ăn quả xén tỉa)
  • en vase clos
   xem clos
  • vase de nuit
   chậu đái đêm, bô
  • vases communicants
   bình thông nhau
  • vases sacrés
   (tôn giáo) bình bánh thánh
danh từ giống cái
 • bùn
  • Odeur de vase
   mùi bùn
  • Vase à diatomées
   bùn tảo vỏ
  • Vase globigérine
   bùn trùng cầu chùm
  • Vase à ptéropodes
   bùn động vật chân cánh
  • Vase à radiolaires
   bùn trùng tia
  • Vase à spicules
   bùn động vật thể kim
Related search result for "vase"
Comments and discussion on the word "vase"