Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wedge
/wed /
Jump to user comments
danh từ
 • cái nêm
 • vật hình nêm
 • (quân sự) mũi nhọn
  • to drive a wedge into
   thọc một mũi vào; (nghĩa bóng) chia rẽ
ngoại động từ
 • nêm, chêm
 • (nghĩa bóng) chen vào, dấn vào
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) bửa bằng nêm, chẻ bằng nêm
IDIOMS
 • to wedge away (off)
  • bửa ra, tách ra, chẻ ra
 • to wedge oneself in
  • chen vào, dấn vào
Related search result for "wedge"
Comments and discussion on the word "wedge"