Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
free
/fri:/
Jump to user comments
tính từ
 • tự do
  • a free country
   một nước tự do
  • free hydrogen
   (hoá học), hyddro tự do
  • a free translation
   bản dịch tự do, bản dịch thoát ý
  • free verse
   thơ tự do (không luật)
  • free love
   tình yêu tự do (không cần cưới xin)
 • không mất tiền, không phải trả tiền; được miễn
  • free admission
   vào cửa không mất tiền
  • free of duty
   được miễn thuế
  • free imports
   các loại hàng nhập được miễn thuế
 • (+ from) không bị, khỏi phải, thoát được
  • free from care
   không phải lo lắng
  • free from pain
   không bị đau đớn
  • free from dampness
   không bị ẩm
 • rảnh, không có người ở, không có người giữ chỗ
  • to have very little free time
   có rất ít thì giờ rảnh
  • there are three rooms free at this hotel
   ở khách sạn có ba phòng chưa có ai ở
 • lỏng, không bọ ràng buộc
  • to leave one end of the rope free
   thả lỏng một dây thừng
 • suồng sã; xấc láo; tục
  • to be too free in one's behaviour
   có thái độ suồng sã
  • a free story
   một chuyện tục
 • thanh thoát, uyển chuyển, mềm mại; dễ dàng
  • a free style of writing
   văn phòng thanh thoát, văn phòng uyển chuyển
  • free lines and curves
   những đường thẳng và nét cong thanh thoát uyển chuyển
  • free gestures
   những cử chỉ mềm mại uyển chuyển
 • rộng rãi, hào phóng; phong phú, nhiều
  • to spend money with a free hand
   tiêu tiền hào phóng
  • to be free with one's praise
   khen ngợi không tiếc lời
 • thông, thông suốt (không bị ngăn cản)
  • a free road
   con đường thông suốt
 • tự nguyện, tự ý
  • to be free to confess
   tự nguyện thú
 • được đặc quyền (ở một thành phố); được quyền sử dụng và ra vào (một toà nhà...)
IDIOMS
 • free motion
  • xọc xạch; jơ (máy)
 • to give somebody a free hand
  • để cho ai toàn quyền hành động
 • to have one's hands free
  • rảnh tay, không phải lo lắng điều gì
 • to make free use of something
  • tuỳ thích sử dụng cái gì
phó từ
 • tự do
 • không phải trả tiền
 • (hàng hải) xiên gió
ngoại động từ
 • thả, phóng thích, giải phóng, trả tự do
 • gỡ ra khỏi; giải thoát; mở thông (một con đường)
Comments and discussion on the word "free"