Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deposit
/di'pɔzit/
Jump to user comments
danh từ
 • vật gửi, tiền gửi
  • money on deposit
   tiền gửi ngân hàng có lãi
 • tiền ký quỹ, tiền đặc cọc
  • to leave some money as deposit
   để tiền đặt cọc
 • chất lắng, vật lắng
  • a thick deposit of mud
   một lớp bùn lắng dầy
 • (địa lý,địa chất) khoáng sản; mỏ
ngoại động từ
 • gửi (tiền, đồ vật...), gửi (tiền) ở ngân hàng
 • gửi (tiền) ký quỹ, đặt cọc
 • làm lắng đọng
 • đặt
  • she deposited her child in the cradle
   chị ta đặt con vào nôi
 • đẻ (trứng) (ở đâu)
Related search result for "deposit"
Comments and discussion on the word "deposit"