Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
force
/fɔ:s/
Jump to user comments
danh từ
 • thác nước
 • sức, lực, sức mạnh
  • physical force
   sức mạnh vật chất
  • moral force
   sức mạnh tinh thần
 • vũ lực, quyền lực; sự bắt buộc
  • by force; per force
   bằng vũ lực bắt buộc
  • by force of circumstances
   do hoàn cảnh bắt buộc
 • quân đội, quân lực; (số nhiều) quân, lực lượng (quân đội)
  • armed forces
   lực lượng vũ trang
  • the force
   công an
 • ảnh hưởng, tác dụng; sức thuyết phục
  • there is force in what you say
   câu nói của anh có sức thuyết phục
  • the force of an argument
   sức thuyết phục của một lý lẽ
 • sự tác động mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc; sự sinh động
  • to describe something with much force
   tả cái gì rất sinh động
 • (pháp lý) hiệu lực
  • the law remains in force
   điều luật đó còn có hiệu lực
  • to come into force
   có hiệu lực
  • to put in force
   thi hành
 • ý nghĩa
  • the force of a clause
   ý nghĩa của một điều khoản
 • (vật lý) lực; (từ cổ,nghĩa cổ) năng lượng
  • internal force
   lực trong
  • external force
   lực ngoài
  • conversation of force
   (từ cổ,nghĩa cổ) sự bảo toàn năng lượng
IDIOMS
 • by force of
  • do nhờ, bằng cách
 • in force
  • (quân sự) nhiều
 • in great force
  • mạnh mẽ, sung sức
ngoại động từ
 • dùng vũ lực đối với, bức hiếp, ép buộc, cưỡng ép, bắt buộc
  • to force one's way into a house
   dùng vũ lực xông vào nhà
  • to force a statement out of somebody
   bắt ai phải khai ra (tuyên bố) cái gì
  • to force something upon somebody
   ép buộc ai phải nhận cái gì
  • to force a woman
   hâm hiếp một người đàn bà
 • phá (cửa); bẻ (khoá)
 • (đánh bài) bắt, ép (phải đưa một quân nào ra)
  • to force a card
   làm cho phải lấy một lá bài nào đo (khi làm trò quỷ thuật bằng bài tẩy)
 • ép, gượng
  • to force the pace
   tăng tốc độ để ép đối phương chóng mệt (trong cuộc chạy thi)
  • to force a word
   dùng ép một từ
  • to force a smile
   gượng cười
  • to one's voice
   ép giọng
 • làm (quả) chín gượng, làm chín sớm; làm (hoa) nở ép, làm nở sớm; thúc cho (cây) chóng lớn
 • thúc đẩy, đẩy tới
  • to force a process
   thúc đẩy một quá trình
 • cưỡng đoạt, chiếm
  • to force something out of someone's hand
   cưỡng đoạt cái gì ở tay ai
  • to force an enemy stronghold
   chiếm một đồn địch
IDIOMS
 • to force someone's hand
  • bắt ai phải hành động hơi sớm; buộc ai phải manh động
  • bắt ai phải công nhận một chính sách
Comments and discussion on the word "force"