Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
when
/wen/
Jump to user comments
phó từ
 • khi nào, hồi nào, lúc nào, bao giờ
  • when will you go?
   khi nào anh sẽ đi?
  • he does not remember when he did it
   nó không nhớ được nó làm cái đó hồi nào
liên từ
 • khi, lúc, hồi
  • when I was a boy
   khi tôi còn bé
  • when at school
   hồi còn đi học
 • trong khi mà, một khi mà
  • he is playing when he should be studying
   nó cứ nô đùa trong khi đáng lý ra nó phi học
đại từ
 • khi (lúc, hồi) mà, mà
  • now is the time when you must work
   bây giờ đ đến lúc mà anh phi làm việc
  • do you remeber the day when I met you the first time?
   anh có nhớ cái hôm mà tôi gặp anh lần đầu không?
 • khi đó, lúc đó, hồi đó; khi nào, hồi nào, bao giờ
  • till when?
   cho đến bao giờ?
danh từ
 • lúc, thời gian, ngày tháng
  • the when and the where
   thời gian và địa điểm
Related search result for "when"
Comments and discussion on the word "when"