Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wen
/wen/
Jump to user comments
danh từ
  • (y học) bướu giáp
  • (y học) u mỡ
  • (thông tục) thành phố quá đông đúc
IDIOMS
  • the great wen
    • Luân đôn
Related words
Related search result for "wen"
Comments and discussion on the word "wen"