Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
croire
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tin, tin tưởng
  • Croire ce qu'on dit
   tin lời người ta nói
  • Croire ses amis
   tin bạn
 • tưởng, nghĩ là
  • Je le crois plus intelligent
   tôi tưởng nó thông minh hơn
 • je vous crois+ (thân mật) tôi nghĩ như anh; chắc thế, hẳn thế
  • ne pas en croire ses oreilles (ses yeux)
   không tin cả tai (mắt) mình nữa; lạ lùng quá
nội động từ
 • tin, tin tưởng
  • Croire aux promesses de quelqu'un
   tin lời hứa của ai
  • Croire en Dieu
   tin ở Chúa
 • có đức tin (tôn giáo)
  • croire en soi
   tin ở mình; kiêu ngạo
  • trop croire de
   (từ cũ, nghĩa cũ) quá tin tưởng ở
Related search result for "croire"
Comments and discussion on the word "croire"