Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
after
/'ɑ:ftə/
Jump to user comments
phó từ
 • sau, đằng sau
  • three days after
   ba ngày sau
  • soon after
   ngay sau đó
  • to follow after
   theo sau
giới từ
 • sau, sau khi
  • after dinner
   sau bữa cơm
 • ở đằng sau, phía sau, đứng sau, liền sau
  • Summer comes after Srping
   mùa hạ đến liền sau mùa xuân
 • theo sau, theo đuổi (diễn tả ý tìm kiếm, sự mong muốn, sự trông nom săn sóc)
  • to be after something
   đuổi theo cái gì, tìm kiếm cái gì
  • to thirst after knowledge
   khao khát sự hiểu biết
  • to look after somebody
   trông nom săn sóc ai
 • phỏng theo, theo
  • a pictures after Rubens
   một bức tranh theo kiểu Ruben
  • after the Russian fashion
   theo mốt Nga
 • với, do, vì
  • after a cool reception
   với một sự tiếp đãi lạnh nhạt
 • mặc dù, bất chấp
  • after all the threats
   bất chấp tất cả những sự doạ nạt
IDIOMS
 • after all
  • cuối cùng, sau hết, rốt cuộc, xét cho cùng
 • after one's heart
  • (xem) heart
 • after a manner (fashion)
  • tàm tạm, tạm được
 • after that
  • (xem) that
 • after you!
  • xin mời đi trước!
 • after you with
  • sau anh thì đến lượt tôi đấy nhé
 • day after day
  • (xem) day
 • the day after
  • ngày hôm sau
 • time after time
  • (xem) time
liên từ
 • sau khi
  • I went immediately after I had received the information
   sau khi nhận được tin tôi đi ngay
tính từ
 • sau này, sau đây, tiếp sau
  • in after years
   trong những năm sau này; trong tương lai
 • (hàng hải) ở đằng sau, ở phía sau
  • the after part of the ship
   phía sau tàu
Related search result for "after"
Comments and discussion on the word "after"