Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ascend
/ə'send/
Jump to user comments
nội động từ
 • lên, thăng
  • to ascend in rank
   thăng cấp
  • to ascend towards the source of a river
   đi ngược lên dòng sông
 • dốc lên (con đường)
  • the path began to ascend
   con đường bắt đầu dốc lên
 • cao lên, cất cao lên (giọng nói, âm thanh)
 • ngược (dòng thời gian)
ngoại động từ
 • trèo lên; lên
  • to ascend a mountain
   trèo núi
  • to ascend a river
   đi ngược dòng sông
  • to ascend the throne
   lên ngôi vua
Related words
Related search result for "ascend"
Comments and discussion on the word "ascend"