Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
factor
/'fæktə/
Jump to user comments
danh từ
 • nhân tố
  • human factor
   nhân tố con người
 • người quản lý, người đại diện
 • người buôn bán ăn hoa hồng
 • (Ê-cốt) người quản lý ruộng đất
 • (toán học) thừa số
 • (kỹ thuật) hệ số
  • factor of safety
   hệ số an toàn
Related search result for "factor"
Comments and discussion on the word "factor"