Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
annuel
Jump to user comments
tính từ
 • hằng năm, thường niên
  • Congé annuel
   sự nghỉ phép hằng năm, sự nghỉ phép thường niên
  • Banquet annuel
   bữa tiệc được tổ chức hằng năm
  • Fête annuelle
   lễ hằng năm
 • (lâu) một năm, (sống) một năm
  • Plante annuelle
   cây một năm
Related search result for "annuel"
Comments and discussion on the word "annuel"