Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
anticipate
/æn'tisipeit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • dùng trước, hưởng trước
 • thấy trước, biết trước, đoán trước; dè trước, chặn trước, liệu trước, lường trước
  • to anticipate somebody's wishes
   đoán trước được ý muốn của ai
 • làm trước; nói trước
 • làm cho nhanh, làm cho chóng, thúc đẩy
  • to anticipate someone's ruin
   thúc đẩy sự suy sụp của ai, làm cho ai chóng suy sụp
 • thảo luận trước, xem xét trước
 • mong đợi, chờ đợi
Related search result for "anticipate"
Comments and discussion on the word "anticipate"