Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
argue
/'ɑ:gju:/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chứng tỏ, chỉ rõ
  • it argues him [to be] an honest man
   điều đó chứng tỏ anh ta là một người lương thiện
  • it argues honesty in him
   điều đó chứng tỏ anh ta lương thiện
 • tranh cãi, tranh luận
  • to argue a matter
   tranh luận một vấn đề
 • cãi lẽ, lấy lý lẽ để bảo vệ; tìm lý lẽ để chứng minh
  • to argue that something is possible
   lấy lý lẽ để bảo vệ ý kiến rằng một việc gì đó có thể làm được (có thể xảy ra được)
  • to argue something away
   lấy lý lẽ để bác bỏ cái gì
 • thuyết phục
  • to argue something out of his opinion
   thuyết phục ai bỏ ý kiến
  • to argue someone into believing something
   thuyết phục ai tin ở cái gì
 • rút ra kết luận
  • what do you argue from it?
   anh rút ra được từ điều đó kết luận gì?
nội động từ
 • dùng lý lẽ (để biện hộ, để chống lại...)
  • to argue for something
   dùng lý lẽ để biện hộ cho cái gì
 • cãi lý, cãi lẽ
  • to be always arguing
   hay cãi lý, cãi lẽ
  • to argue with somebody
   cãi lý với ai
Related words
Related search result for "argue"
Comments and discussion on the word "argue"