Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fence
/fens/
Jump to user comments
danh từ
 • hàng rào
  • a green fence
   hàng rào cây xanh
  • a wire fence
   hàng rào dây thép
 • thuật đánh kiếm; (nghĩa bóng) tài tranh luận
  • master of fence
   kiện tướng đánh kiếm; (nghĩa bóng) người tranh luận giỏi
 • lá chắn
 • nơi oa trữ của ăn cắp; người oa trữ của ăn cắp
 • (từ cổ,nghĩa cổ) bức tường thành
IDIOMS
 • to come down on right side of fence
  • vào hùa với người thắng cuộc
 • to sit on the fence
  • trung lập, chẳng đứng về bên nào
nội động từ
 • nhảy rào, vượt rào (ngựa)
 • đánh kiếm, đấu kiếm
 • lảng tránh, đánh trống lảng
  • to fence with a questions
   lảng tránh một câu hỏi
 • buôn bán của ăn cắp
ngoại động từ
 • ((thường) + in, about, round, up) rào lại
 • đắp luỹ (cho kiên cố)
 • ((thường) + from, against) che chở, bảo vệ
 • ((thường) + off, out) đánh lui, đẩy lui, đẩy xa, ngăn chặn, tránh được, gạt được
  • to fence off the consequences of a foolish act
   ngăn chặn được những hậu quả của một hành động điên rồ
Related search result for "fence"
Comments and discussion on the word "fence"