Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
bún
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Sợi bột tẻ đã luộc chín dùng làm thức ăn: Mềm như bún (tng).
Related search result for "bún"
Comments and discussion on the word "bún"