Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ballot
/'bælət/
Jump to user comments
danh từ
 • lá phiếu
 • sự bỏ phiếu kín
 • tổng số phiếu (bỏ vào thùng)
 • sự rút thăm, sự bắt thăm (nghị viện)
IDIOMS
 • to elect (vote) by ballot
  • bầu bằng phiếu kín
 • to take a ballot
  • quyết định bằng cách bỏ phiếu
nội động từ
 • bỏ phiếu
 • rút thăm, bắt thăm (nghị viện)
Related words
Related search result for "ballot"
Comments and discussion on the word "ballot"