Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
belt
/belt/
Jump to user comments
danh từ
 • dây lưng, thắt lưng
 • dây đai (đeo gươm...)
 • dây curoa
 • vành đai
IDIOMS
 • to hit below the belt
  • (xem) hit
 • to tighten one's belt
  • (xem) tighten
ngoại động từ
 • đeo thắt lưng; buộc chặt bằng dây lưng
 • quật bằng dây lưng
 • đeo vào dây đai (gươm...)
 • đánh dấu (cừu...) bằng đai màu
Related search result for "belt"
Comments and discussion on the word "belt"