Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
billet
/'bilit/
Jump to user comments
danh từ
 • thanh củi
 • thanh sắt nhỏ
 • (kiến trúc) đường trang trí hình thanh củi
danh từ
 • (quân sự) lệnh yêu cầu cung cấp cho bộ đội
 • chỗ trú quán; chỗ trú chân (của bộ đội)
 • (thông tục) công ăn việc làm
IDIOMS
 • every bullet has its billet
  • phát đạn nào trúng đâu là do có số cả
 • to go into billets
  • (quân sự) trú quán ở nhà dân
ngoại động từ
 • (quân sự) trú quân
 • cho (bộ đội) trú chắc, cho (bộ đội) ăn ở (ở đâu)
  • the soldiers were billeted on the villagers
   bộ đội được ăn ở nhà dân
Related search result for "billet"
Comments and discussion on the word "billet"