Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
beast
/bi:st/
Jump to user comments
danh từ
 • thú vật, súc vật
  • beast of prey
   thú săn mồi
 • (số nhiều không đổi) thú nuôi, gia súc
 • người hung bạo
 • người mình ghét
IDIOMS
 • the Beast
  • kẻ thù của Chúa
 • the beast
  • thú tính (trong con người)
Related search result for "beast"
Comments and discussion on the word "beast"