Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
animal
/'æniməl/
Jump to user comments
danh từ
 • động vật, thú vật
  • domestic animal
   động vật nuôi
  • wild animal
   động vật hoang dại
 • người đầy tính thú
tính từ
 • (thuộc) động vật, (thuộc) thú vật
  • the animal kingdom
   giới động vật
 • (thuộc) xác thịt
  • animal spirits
   tính sôi nổi, tính yêu đời
Related search result for "animal"
Comments and discussion on the word "animal"