Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
brute
/bru:t/
Jump to user comments
danh từ
 • súc vật, thú vật
 • cục súc, kẻ vũ phu
 • thú tính (trong con người)
tính từ
 • (thuộc) súc vật
 • cục súc, vũ phu
  • brute strength
   sức mạnh vũ phu
 • hung ác, tàn bạo
 • (thuộc) xác thịt, nhục dục
Related search result for "brute"
Comments and discussion on the word "brute"