Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bewilder
/bi'wildə/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • làm bối rối, làm hoang mang, làm lúng túng; làm ngơ ngác
Related search result for "bewilder"
Comments and discussion on the word "bewilder"