Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
breast
/brest/
Jump to user comments
danh từ
 • ngực
 • (nghĩa bóng) lòng, tâm trạng, tình cảm
  • to have a troubled breast
   (có tâm trạng) lo âu
 • (nghĩa bóng) nguồn nuôi sống
 • cái diệp (ở cái cày)
 • (ngành mỏ) gương lò
IDIOMS
 • child at the breast
  • trẻ còn ẵm ngửa
 • to make a cleans breast of
  • thú nhận, thú lỗi, nhận tội; khai hết những việc đã làm
ngoại động từ
 • lấy ngực để chống đỡ (cái gì); chống lại
Related words
Related search result for "breast"
Comments and discussion on the word "breast"