Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bubble
/'bʌbl/
Jump to user comments
danh từ
 • bong bóng, bọt, tăm
  • soap bubble
   bong bóng, xà bông
  • to blow bubbles
   thổi bong bóng
 • điều hão huyền, ảo tưởng
 • sự sôi sùng sục, sự sủi tăm
IDIOMS
 • to prick the bubble
  • (xem) prick
nội động từ
 • nổi bong bóng, nổi bọt
 • sôi sùng sục, nổi tăm (nước)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đánh lừa, lừa bịp
IDIOMS
 • to bubble over with joy
  • mừng quýnh lên
 • to bubble over with wrath
  • giận sôi lên
Related search result for "bubble"
Comments and discussion on the word "bubble"