Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ripple
/'ripl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự gợn sóng lăn tăn (làn tóc, dải ruy băng...)
 • tiếng rì rầm; tiếng róc rách
  • a ripple of conversation
   tiếng nói chuyện rì rầm
  • the ripple of the brook
   tiếng róc rách của dòng suối
nội động từ
 • gợn sóng lăn tăn (làn tóc, mặt nước)
 • rì rầm; róc rách
  • soft laughter rippled next door
   nhà bên có tiếng cười rì rầm khe khẽ
  • the brook is rippling
   suối róc rách
ngoại động từ
 • làm cho gợn sóng lăn tăn
 • làm cho rì rào khẽ lay động
  • a zephyr ripples the foliage
   cơn gió thoảng làm lá cây khẽ rì rào lay động
danh từ
 • (nghành dệt) máy chải (sợi lanh để gỡ hết hột)
ngoại động từ
 • chải (lanh) bằng máy chải
Related search result for "ripple"
Comments and discussion on the word "ripple"