Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
carp
/kɑ:p/
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học) cá chép
nội động từ
 • bới móc, xoi mói, bắt bẻ, chê bai
  • to carp at somebody
   bới móc ai, bắt bẻ ai
  • a carping tongue
   miệng lưỡi bới móc
  • carping criticism
   sự phê bình xoi mói
Related words
Related search result for "carp"
Comments and discussion on the word "carp"