Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chatter
/'tʃætə/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng hót líu lo, tiếng ríu rít (chim); tiếng róc rách (suối)
 • sự nói huyên thiên, sự nói luôn mồm (người)
 • tiếng lập cập (răng)
 • tiếng lạch cạch (của máy bị xọc xạch, bị jơ)
nội động từ
 • hót líu lo, hót ríu rít (chim); róc rách (suối)
 • nói huyên thiên, nói luôn mồm
 • lập cập (răng đập vào nhau)
 • kêu lạch cạch (máy bị xọc xạch, bị jơ)
IDIOMS
 • to chatter like a magpie
  • nói như khướu
Related words
Related search result for "chatter"
Comments and discussion on the word "chatter"