Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
click
/klik/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng lách cách
 • (cơ khí) con cóc, cái ngàm (bánh xe răng cưa)
 • tật đá chân vào nhau; sự đá chân vào nhau (ngựa)
ngoại động từ
 • làm thành tiếng lách cách
  • to click one's tongue
   tắc lưỡi
  • to click one's heels
   đập hai gót chân vào nhau (để chào)
nội động từ
 • kêu lách cách
 • đá chân vào nhau (ngựa)
 • (từ lóng) tâm đầu ý hiệp; ăn ý ngay từ phút đầu (hai người)
 • (từ lóng) thành công (trong một công việc)
Related search result for "click"
Comments and discussion on the word "click"