Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
clutter
/'klʌtə/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng ồn ào huyên náo
 • sự lộn xộn, sự hỗn loạn
  • to be in a clutter
   mất trật tự, lôn xộn
 • sự mất bình tĩnh
ngoại động từ
 • ((thường) + up) làm bừa bộn, làm lộn xộn
  • a desk cluttered up with books and paper
   bàn bừa bộn những sách và giấy
 • cản trở, làm tắc nghẽn (đường sá)
  • to clutter traffic
   cản trở sự đi lại
nội động từ
 • quấy phá; làm ồn ào huyên náo; làm hỗn loạn
Related words
Related search result for "clutter"
Comments and discussion on the word "clutter"