Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
muddle
/'mʌdl/
Jump to user comments
danh từ
 • tình trạng lộn xộn, tình trạng lung tung, tình trạng rối ren ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • all in a muddle
   lộn xộn lung tung cả
  • to be in a muddle
   rối ren cả lên
ngoại động từ
 • làm lộn xộn, làm lung tung, làm rối; làm hỏng
  • to muddle a job
   làm hỏng một công việc
 • làm mụ, làm đần độn; làm rối trí
  • a glass of whisky muddles him
   một cốc rượu uytky làm anh ta mụ cả óc
 • làm lẫn lộn lung tung
nội động từ
 • lúng túng, luẩn quẩn, loay hoay
  • to muddle through it
   lúng túng mâi rồi mới làm được
Related search result for "muddle"
Comments and discussion on the word "muddle"