Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
smother
/'smʌðə/
Jump to user comments
danh từ
 • lửa âm ỉ; sự cháy âm ỉ
 • tình trạng âm ỉ
 • đám bụi mù; đám khói mù
 • sa mù
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự mờ tối (vì có khói mù...)
ngoại động từ
 • làm ngột ngạt, làm ngạt thở; bóp chết
 • làm (lửa) cháy âm ỉ
 • giấu giếm, che giấu, bưng bít
  • to smother up facts
   che giấu sự thật
  • to smother a yawn
   che cái ngáp
 • bao bọc, bao phủ, phủ kín
  • road smothered in dust
   đường (phủ) đầy bụi
nội động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) chết ngạt, nghẹt thở
IDIOMS
 • to smother somebody with gifts
  • gửi đồ biếu tới tấp cho ai
 • to smother somebody with kindness
  • đối đãi với ai hết lòng tử tế
Related search result for "smother"
Comments and discussion on the word "smother"