Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
column
/'kɔləm/
Jump to user comments
danh từ
 • cột, trụ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • the columns of a building
   những cột trụ của toà nhà
  • a column of smoke
   cột khói
  • a column of figures
   cột số
  • the spinal column
   cột sống
  • the right-hand column of a page
   cột bên phải của trang sách
 • hàng dọc; đội hình hàng dọc (đơn vị bộ đội, tàu chiến)
  • to march in two columns
   đi thành hai hàng dọc
 • cột; mục (báo)
  • in our columns
   trong tờ báo của chúng tôi
IDIOMS
 • agony column
  • (xem) agony
 • fifth column
  • bọn cộng tác với địch (ở một nước đang có chiến tranh); bọn phản nước, bọn gián điệp
   • storming column
    đội quân xung kích
Related search result for "column"
Comments and discussion on the word "column"