Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
comique
Jump to user comments
tính từ
 • xem comédie 1
  • Auteur comique
   tác giả hài kịch
 • buồn cười
  • Visage comique
   bộ mặt buồn cười
danh từ giống đực
 • tính hài kịch; thể loại hài kịch; hài kịch
 • tác giả hài kịch
 • người đóng vai khôi hài
 • cái khôi hài, cái hài
Related search result for "comique"
Comments and discussion on the word "comique"