Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
commande
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đặt làm, sự đặt mua; hàng đặt
  • Faire une commande de livres
   đặt mua sách
  • Livrer une commande
   giao hàng đặt
 • (kỹ thuật) sự điều khiển; cơ cấu điều khiển
  • Commande automatique
   sự điều khiển tự động
  • Commande de direction
   (hàng không) cơ cấu điều khiển hướng đi
  • de commande
   giả tạo
  • Une tristesse de commande
   một sự buồn giả tạo
  • La vigilance est de commande
   sự cảnh giác là cần thiết
  • passer les commandes à quelqu'un
   giao quyền lãnh đạo cho ai
  • prendre les commandes
   cầm quyền lãnh đạo
Related search result for "commande"
Comments and discussion on the word "commande"