Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
confound
/kən'faund/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm thất bại, làm hỏng, làm tiêu tan
  • to confound a plan
   làm hỏng một kế hoạch
  • to confound a hope
   làm tiêu tan một hy vọng
 • làm bối rối, làm khó xử, làm ngạc nhiên
 • (kinh thánh) làm ngượng, làm xấu hổ, làm bẽ mặt
 • làm lộn xộn, làm lẫn lộn, xáo trộn lung tung (đồ vật)
  • horse and foot were confounded together
   kỵ binh, bộ binh lẫn lộn lung tung cả
 • lầm, lầm lẫn
  • I confound you with your brother
   tôi lầm anh với anh anh
IDIOMS
 • confound him!
  • quỷ tha ma bắt nó đi!, cái thằng chết tiệt này!
Related words
Related search result for "confound"
Comments and discussion on the word "confound"