Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
confus
Jump to user comments
tính từ
 • lộn xộn, khó phân biệt
  • Amas confus
   đống lộn xộn
  • Rumeur confuse
   tiếng ồn khó phân biệt
 • tối nghĩa, không rõ, lờ mờ
  • Style confus
   lời văn tối nghĩa
  • Souvenir confus
   ký ức lờ mờ
 • thẹn, ngượng
  • Être confus de ses erreurs
   thẹn vì sai lầm
  • Il est confus de vos bontés
   nó ngượng về sự tử tế của anh
Related words
Related search result for "confus"
Comments and discussion on the word "confus"