Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
contest
/kən'test/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi
  • beyond contest
   không thể tranh cãi vào đâu được nữa
 • (thể dục,thể thao) cuộc thi; trận đấu, trận giao tranh
  • musical contest
   cuộc thi âm nhạc
  • a baxing contest
   trận đấu quyền Anh
 • cuộc chiến đấu, cuộc đấu tranh
động từ
 • tranh cãi, tranh luận (một vấn đề gì với ai)
  • to contest with someone
   tranh cãi với ai
 • đặt vấn đề nghi ngờ không thừa nhận
  • to contest someone's right
   không thừa nhận quyền của ai
 • tranh, tranh giành, tranh đoạt
  • to contest for a prize
   tranh giải
  • the enemy contested every inch of ground
   quân địch cố giành từng tất đất
 • tranh cử (nghị viện)
  • to contest a seat in the parliament
   tranh một ghế ở nghị viện
  • a contested election
   cuộn bầu cử có nhiều người ra tranh cử
Related words
Related search result for "contest"
Comments and discussion on the word "contest"