Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
contact
/kɔntækt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chạm, sự tiếp xúc
  • our troops are in contact with the enemy
   quân ta đã chạm với quân địch
  • point of contact
   điểm tiếp xúc
 • (toán học) tiếp điểm
 • (điện học) sự cho tiếp xúc; chỗ tiếp xúc (hai dòng điện); cái ngắt điện, cái công tắc ((cũng) contact piece)
  • to break contact
   cắt điện, ngắt điện
 • sự tiếp xúc, sự giao thiệp, sự gặp gỡ, sự giao dịch, sự đi lại, sự lui tới
  • to be in contact with someone
   giao thiệp với ai, tiếp xúc với ai
 • (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ hội gặp gỡ, cơ hội làm quen
 • người đầu mối liên lạc
 • (y học) người có thể truyền bệnh (vì đã tiếp xúc với người bệnh)
IDIOMS
 • to come in (into) contact with
  • tiếp xúc với, giao thiệp với
 • out of contact
  • không có quan hệ gì, không gần gũi, không tiếp xúc
 • to lose contact with
  • mất bóng (ai); đứt liên lạc với (ai); không gặp (ai)
ngoại động từ
 • cho tiếp với, cho tiếp xúc với
Related search result for "contact"
Comments and discussion on the word "contact"