Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
continu
Jump to user comments
tính từ
 • liên tục, không ngớt, không ngừng
  • Ligne continue
   đường liên tục
  • Travail continu
   lao động liên tục
 • courant continu+ dòng điện một chiều
  • journée continue
   ngày làm việc thông tầm (chỉ nghỉ để ăn cơm)
danh từ giống đực
 • cái liên tục
  • papier en continu
   (ngành in) giấy liền một tấm
Related search result for "continu"
Comments and discussion on the word "continu"