Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
create
/kri:'eit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • tạo, tạo nên, tạo ra, tạo thành, sáng tạo
 • gây ra, làm
 • phong tước
  • to create a baron
   phong nam tước
 • (sân khấu) đóng lần đầu tiên
  • to create a part
   đóng vai (kịch tuồng) lần đầu tiên
nội động từ
 • (từ lóng) làm rối lên, làn nhắng lên; hối hả chạy ngược chạy xuôi
  • to be always creating about nothing
   lúc nào cũng rối lên vì những chuyện không đâu vào đâu
Related words
Related search result for "create"
Comments and discussion on the word "create"